حسین جان ع تو زیر نیزه رفتی و من روی منبر بر عکس باید میشد این جریان ... تو بگذر... جعفر ابوالفتحی