بسم_الله_الرحمن_الرحیم مناجاتی امام زمان (عج) و گریز گودال هرگز بدون روح ، جسمی جان ندارد از غم رها باشد دلی ، امکان ندارد تنها به درد گور خواهد خورد، قطعا آن تن که جان دارد ولی جانان ندارد   این طایفه کلا غریب اندر غریبند قربان آن آقا که یک قربان ندارد مهدی خودش را خرج عالم کرد ، حتما تقصیر ما بوده اگر خواهان ندارد قلب هوس بازم شده دیگر شبیهِ دروازه ای که پیش خود دربان ندارد این دل پر از درد است با صد زخم کاری دردی که جز دیدار او درمان ندارد من ترسم از این است، مقصد را نبینم این جاده ی هجران…