بسم_الله_الرحمن_الرحیم مناجاتی امام زمان (عج) و گریز گودال هرگز بدون روح ، جسمی جان ندارد از غم رها باشد دلی ، امکان ندارد تنها به درد گور خواهد خورد، قطعا آن تن که جان دارد ولی جانان ندارد