ناجاتی سیدالشهدا گریز گودال گرچه دلم با دیگران در انفصال است با او ولی در نقطه ی اوج وصال است اینکه چه شخصی با چه ظرفی ... این مهم نیست هر کس به دنبالش پیِ فضل و کمال است