close
تبلیغات در اینترنت
گرچه دلم با دیگران در انفصال است
ناجاتی سیدالشهدا گریز گودال گرچه دلم با دیگران در انفصال است با او ولی در نقطه ی اوج وصال است اینکه چه شخصی با چه ظرفی ... این مهم نیست هر کس به دنبالش پیِ فضل و کمال است   هیچ انتظاری جز خداوندی نداریم از آنکه در شانش فقط جل جلال است از ما چرا ایراد میگیرند مردم از چشم او گفتیم چون…