یا صاحب الزمان (عج) حال دل فرزانه را فرزانه میفهمد خودسوزی پروانه را پروانه میفهمد احوال این دل را نگو اینقدر با اغیار ویرانی این خانه را ویرانه میفهمد