🔸بمناسبت میلاد حضرت شاهزاده  علی اکبر الحسین علیه السلام🔸 جان به قربان تو ای "حضرت لیلا زاده" مادر دهر، تو را بهر تماشا زاده بعد میلاد تو شد شایعه در بین همه: مادرت، مریم عذراست... خدا را زاده   کوچه هامان شده پر از دم عیسی نفسان نفس عبد درت بسکه مسیحا زاده به در خانه ی اغیار نرفتم زیرا کرم دست تو دستان گدا را زاده رو به پایین نرود مرتبه ی آنکس که کمرش خم شده در محضر بالا زاده کمرم خم شده در محضرت ای شاهنشه گره ام را تو مکن باز ز زلفت ای مه ای که محوند به خال لب تو هندو ها در…