مناجات با امام حسین  (ع) دردی بده که با غم دل آشنا کنیم اشکی بده که با قطراتش صفا کنیم از مادرم دو چادر مشکی گرفته ام تا خیمه ای برای غمت دست و پا کنیم