مناجات با امام حسین  (ع) دردی بده که با غم دل آشنا کنیم اشکی بده که با قطراتش صفا کنیم از مادرم دو چادر مشکی گرفته ام تا خیمه ای برای غمت دست و پا کنیم   قسمت اگر شود همه ی عمر خویش را گریه برای خامس آل عبا کنیم ما روضه خوان روضه ی رضوان زینبیم با روضه های او مس دل را طلا کنیم لطفی نما که در وسط اشک و سوز و آه ما هم توسلی به امامِ رضا کنیم باید شبیه حضرت حر سر دهیم تا شاید که حق لطف شما را ادا کنیم ما در بهشت باز حسینیه می زنیم در جنت الحسین تو آقا چه ها کنیم !!!! جعفر ابوالفتحی