مناجاتی سیدالشهداء ع و گریز گودال   پا پس نکش ای دل ز راه عشق و آئینش جان ده برایش تا شوی چشم خدابینش دل می رود از سینه در هر جا که او باشد اینکه کجاها میرود  با اوست تعیینش