بسم الله الرحمن الرحیم 🔸مدح حضرت آموزگار، امیرالمومنین علی جانم  (ع) جام جان تا ز می عشق ، لبالب کردم احترامی به تو با روح مودّب کردم زیر ایوان طلایت که رسیدم ناگه رو به پایین کمر خویش مورَّب کردم