بسم الله الرحمن الرحیم 🔸مدح حضرت آموزگار، امیرالمومنین علی جانم  (ع) جام جان تا ز می عشق ، لبالب کردم احترامی به تو با روح مودّب کردم زیر ایوان طلایت که رسیدم ناگه رو به پایین کمر خویش مورَّب کردم   قبله بودی و پشیمانم از این نافهمی که چرا گردشِ بر دور مکعّب کردم من اگر رو به نجف سر به زمین بگذارم کج نرفتم بخدا ... سجده ی بر رَب کردم عرق سوختنم را به علیلان بزنید نام شافی به میان آمد اگر تب کردم جعفر ابوالفتحی