مرثیه حضرت رقیه (س)   در علقمه از لحظه ای که آن قمر افتاد امنیت طفلی سه ساله در خطر افتاد   مشغول گریه بود و با احوال غمبارش در کنج خیمه ناگهان یاد پدر افتاد