مناجاتی سیدالشهداء - گودال   عطری ز سوی ساحت دلبر بیاورید خشکم بیاید ، اشک مرا در بیاورید   با دست که نمی شود از خاک پر گرفت قدری برای پر زدنم پر بیاورید     با نام دوست ، زندگی ام را بها دهید  با نام دوست، عمر مرا سر بیاورید   یعنی کرم کنید و فقط وقت احتضار نام "حسین" را دم آخر بیاورید   مقتل نوشته خواهرش از تل نگاه کرد ... و ختم شد به جمله ی "خنجر بیاورید" ...   "الشمر جالسٌ" نفس خواهرش گرفت (1) عذری برای رفتن خواهر بیاورید…