مناجاتی سیدالشهداء - گودال   عطری ز سوی ساحت دلبر بیاورید خشکم بیاید ، اشک مرا در بیاورید   با دست که نمی شود از خاک پر گرفت قدری برای پر زدنم پر بیاورید