شهادت   وقتیکه عاشق شد دل نالان پروانه آتش هماندم میشود خواهان پروانه   از اولش معشوق ، خود ، دنبال عاشق رفت آتش گرفت اول خودش دامان پروانه       آنجا که تنها سوختن مطلوب پروانه است هر عضو طالب می دهد تاوان پروانه   آتش محیط جان عشاق است ، عاشق کو ؟ آجر نکرده هیچ شخصی نان پروانه   دندان عاشق قند و لبها درب قندانند تنها تو وا کردی درِ قندان پروانه   تنها دلم آغوش میخواهد فقط آغوش آغوش وا کن رویم ای درمان پروانه                                                          …