شهادت   وقتیکه عاشق شد دل نالان پروانه آتش هماندم میشود خواهان پروانه   از اولش معشوق ، خود ، دنبال عاشق رفت آتش گرفت اول خودش دامان پروانه