یا صاحب الزمان (عج)   فراری ام ز وصال و ز درد هجر ، بنالم بدان که آتش عشقت دمی نداد ،  مجالم   زنم به سنگ سرم را که میل رفتنش آید خیال روی تو اما نمی رود ز خیالم   شرار ناز نگاهت محیط جان ملولم میان دوزخم اما ببین که نیست ملالم   چه تشنه اند به نیکی رفیق های مجاور ز خون دل جگر من ، هر آنچه خورد حلالم   خودم مولِّد دردم به غیر نیست نیازم نمک ز اشک بگیرم، به زخم خویش بمالم     جعفر ابوالفتحی