یا صاحب الزمان (عج)   فراری ام ز وصال و ز درد هجر ، بنالم بدان که آتش عشقت دمی نداد ،  مجالم   زنم به سنگ سرم را که میل رفتنش آید خیال روی تو اما نمی رود ز خیالم