یا صاحب الزمان (عج)   علاوه بر دل زار اضطراب هم دارم به دل مرارت روز حساب هم دارم   تمام خلق به سوی تو می دوند و من فرار می کنم از تو شتاب هم دارم     گناه کرده ام اما ز فرط بی شرمی امید مرحمت و فتح باب هم دارم   هر آنکه دید مرا یاد کرد شیطان را نه اینکه آینه ام بازتاب هم دارم   برای شستن جان خود آمدم نزدت میان کاسه ی چشمانم آب هم دارم     نیامدی و چنان شمع سوختم از درد من از نبودنت اینجا عذاب هم دارم       جعفر ابوالفتحی