یا صاحب الزمان (عج)   علاوه بر دل زار اضطراب هم دارم به دل مرارت روز حساب هم دارم   تمام خلق به سوی تو می دوند و من فرار می کنم از تو شتاب هم دارم