حسین جانم   بر درد جانکاه هزاران دل طبیبند آنان که در علم طبابت بی رقیبند   شهره به ارکان تمامی وجودند در چشم ما اما غریب اندر غریبند   قائم از این باب الکرم وارد نگردند در مِلکشان کل کمر داران اُریبند   دورند از نزدیک های بیت خالق آنان که از الطاف اینان بی نصیبند   در معرض دید تمام کائناتند در مدحشان ذرات عالم عندلیبند   نزدیک تر از ما به ما هستند آنها اندازه ی ؛عجل فرجها؛ عن قریبند   وقتی مجیب استیم آنها بس مجابند وقتی مجاب استیم آنها بس مجیبند   مهمانشان…