حسین جانم   بر درد جانکاه هزاران دل طبیبند آنان که در علم طبابت بی رقیبند   شهره به ارکان تمامی وجودند در چشم ما اما غریب اندر غریبند