مناجاتی سیدالشهداء (ع) - گودال   از بند ناف ایزد مرا در بند آقا کرد آنگاه چشمم را به روی چهره اش وا کرد   هرگز نفهمیدم چه شد نوکر شدم اما هر طور بود آقا مرا در روضه اش جا کرد