مناجاتی سیدالشهداء (ع) - گودال   از بند ناف ایزد مرا در بند آقا کرد آنگاه چشمم را به روی چهره اش وا کرد   هرگز نفهمیدم چه شد نوکر شدم اما هر طور بود آقا مرا در روضه اش جا کرد   هر کس رسید این دل سیه را راند اما او با اشک قلبم را جلا بخشید و زیبا کرد   هر دانه اشکم را به سوز سینه پروردم در این مقام آتش برایم کار دریا کرد   او با تمام پستی ام با من کنار آمد دنیا اگر چه با من رنجیده بد تا کرد   هر چه بدی کردم به روی من نیاورد و دید و شنید اما کرامت کرد و حاشا کرد  …