یا صاحب الزمان (عج)   با این دل تاریک و با این ناخوش احوالی دل داده ام بر جاده ی یک هجر جنجالی   دل ها ز بی دینی پٌر و خالی ز ایمانند دل خسته ام دل خسته از پُرهای تو خالی