مدح حضرت حیدر کرار   به آسمان بنگر آفتاب معلوم است جمال حضرت حق بی نقاب معلوم است   بپرس حضرت پروردگار ، حیدر کیست نپرس ... بین سوالت جواب معلوم است   ز خاک آمده ای و به خاک خواهی رفت ببین که سلطنت بوتراب معلوم است   قسم به نسخه ی خطی مرتضی قرآن فقط میان کتاب آن جناب معلوم است   به زیر با برسی نقطه ای نمیبینی به غیر او که به گِردش کتاب معلوم است   به حب و بغض علی بر تراز ، تکلیف ثواب خوبی و رنج عذاب معلوم است   نبی است شهر علوم و علیست دروازه به شهر علم…