مدح حضرت حیدر کرار   به آسمان بنگر آفتاب معلوم است جمال حضرت حق بی نقاب معلوم است   بپرس حضرت پروردگار ، حیدر کیست نپرس ... بین سوالت جواب معلوم است