مناجاتی حضرت صاحب الزمان (عج) گریز روضه سیدالشهدا "گودال" جان دارم اما جان خود را جان نمی بینم در صورت جان سیرت انسان نمی بینم در قلب خود با دیده های تار و نومیدم چندیست میگردم ولی ایمان نمی بینم   من روزگاری هست که خشک است چشمانم من سالیانی هست که باران نمی بینم این قلب باید محترق از دوری ات باشد لیک آتشی در بین آتشدان نمی بینم دارم امید این جمعه ظاهر می شوی گرچه در طالعم جز هجر بی پایان نمی بینم درمان تویی و درد هم دوری ز آغوشت من درد می بینم فقط... درمان نمی بینم دارم فراری می…