مناجاتی سیدالشهداء گریز گودال   خدا به بوم محبت تو را امیر کشید سپس ز تخت تکبر مرا به زیر کشید برای اینکه شوم در حرم پناهنده چقدر نای منه خسته "یا مجیر" کشید   صراط خواستن خلق رو به کرببلاست خدا مسیر دعا را در این مسیر کشید کنار پیکر تو خواهرت چه حالی داشت که با دو دست خود از پیکر تو تیر کشید کفن نیافت برایت علی و ناچارا به زیر و روی تن زخمی ات حصیر کشید جعفر ابوالفتحی