مناجاتی سیدالشهداء گریز گودال   خدا به بوم محبت تو را امیر کشید سپس ز تخت تکبر مرا به زیر کشید برای اینکه شوم در حرم پناهنده چقدر نای منه خسته "یا مجیر" کشید