مناجاتی سیدالشهداء (ع) گریز گودال   آن روز که با نفخ روحت جان گرفتم از آتش عشقت دلی بریان گرفتمپر می زدم آواره از کویی به کوییتا زیر ایوان حرم اسکان گرفتم