مدح و مناجاتی سیدالشهدا علیه السلام و گریز گودال از وصالش دلم گریزان است تیغ ابروش ، بسکه بران است محضر شاه ، میرسیم اما پای ما مثل بید لرزان است   آنچه بد گفته اند، ما آنیم آنچه خوش گفته اند ، او آن است دل نخواهیم، او خودش قلب است جان نخواهیم، کو خودش جان است تا دم سر گرفتن از ماها دلمان پیش او گروگان است هر دقیقه به ما عطا دارد کار محسن همیشه احسان است گریه بر درگه خداوندان شیوه ی کار مستمندان است یک نظر هم بما کند کافی است آن که در کیسه اش هزاران است فکرمان رفته کنج شش گوشه دلمان هم به زیر…