مدح و مناجاتی سیدالشهدا علیه السلام و گریز گودال از وصالش دلم گریزان است تیغ ابروش ، بسکه بران است محضر شاه ، میرسیم اما پای ما مثل بید لرزان است