مناجاتی امیرالمومنین و گریز گودال   باید برای فعل خود مصدر بگیرم مصدر ز نام نامی حیدر بگیرم با دستهای شعر ساز ناتوانم گویا بنا بوده به بالا پر بگیرم