مناجاتی امیرالمومنین و گریز گودال   باید برای فعل خود مصدر بگیرم مصدر ز نام نامی حیدر بگیرم با دستهای شعر ساز ناتوانم گویا بنا بوده به بالا پر بگیرم   هر جا که مدح مرتضی آید به گوشم باید دهان مادحش را زر بگیرم تا زیر ایوان نجف زوزه کشیدم تا اینکه از انگشتش انگشتر بگیرم حالا که می خواهم کمی روضه بخوانم باید مدد از ناله ی مادر بگیرم زیر لگدها رفته ام با اختیارم تا اینکه از خود رنگ نیلوفر بگیرم اینجا تمام مردها دنبال سنگند عباس من کو ؟ من کجا سنگر بگیرم؟ ای شمر قبل از سربریدن حداقل بگذار…