#بسم_الله_الرحمن_الرحیم  مدح حضرت صدیقه کبری زهرای مرضیه سلام الله علیهاچون خدا #زهرای مرضیه است سِرِّ و مظهرشاحترام #فاطمه امر است بر #پیغمبرشبرتر از نور #علی در نشئه ی عالم نبودخواست #زهرا را کند با #مرتضی #زهرا ترَش اینچنین #ام_ابیها بر #محمد هدیه شدسیب سرخ عرش شد هم #دخترش هم #مادرشطبق نص قدسیِ " لَولاکَ لولا #فاطمه "استفاده میکند هر دم #نبی از محضرشصبح ها که روبروی #مرتضی می ایستادبه گمانم شمس می افتاد پشت معجرشعالم هستی همه قائم به ذات خالقندچرخ میگردد چرا که هست #زهرا…