#بسم_الله_الرحمن_الرحیم  مدح حضرت صدیقه کبری زهرای مرضیه سلام الله علیهاچون خدا #زهرای مرضیه است سِرِّ و مظهرشاحترام #فاطمه امر است بر #پیغمبرشبرتر از نور #علی در نشئه ی عالم نبودخواست #زهرا را کند با #مرتضی #زهرا ترَش