#بسم_الله_الرحمن_الرحیم مدح حضرت صدیقه کبری حجت الله علی الحجج فاطمه الزهرا (سلام الله علیها)ظاهر و باطنِ حق، اول و آخر ، زهرانزد هر حجت حق حجت اکبر، زهراظرف نور است، وَ ظرفیت آن را داردسیزده نور دگر جمع شوند در زهرا من نمی گویم و این وصف کلام الله استکُلُّهم نور، ولی منبع کوثر ، زهراشمس، یک جلوه ی کوتاه ز یک پرتوی اوستاز ازل بر همه تابید مکرّر، زهراهر وجودی به دو تا دست خدا مدیون استامرِ معروف، علی، نهیِ ز منکر ، زهرافاطمه دم به دمش بود؛ سراسر حیدرمرتضی دم به دمش بود، سراسر زهراجلوه ی اکمل…