#بسم_الله_الرحمن_الرحیم مدح حضرت صدیقه کبری حجت الله علی الحجج فاطمه الزهرا (سلام الله علیها)ظاهر و باطنِ حق، اول و آخر ، زهرانزد هر حجت حق حجت اکبر، زهراظرف نور است، وَ ظرفیت آن را داردسیزده نور دگر جمع شوند در زهرا