از لات های کوچه برم حرف می زنند عمه ..۶. ز پاره ی جگرم حرف می زنند سنگی به دست کودک و پیر و جوانشان گویا که از سر پدرم حرف می زنند