#بسم_الله_الرحمن_الرحیمزبانحال حضرت امیرالمومنین علیه السلامگرچه چشم زخمی اش از ضرب سیلی تار بود شام را تا صبحدم در ذکر حق بیدار بودهیچ وقت از ماجرای ظلم کوچه دم نزداو دلِ آزرده اش گنجینه ی اسرار بود