#بسم_الله_الرحمن_الرحیم زبانحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها در مصیبت مادرسایه ای از مادر ما روز آخر مانده بوداستخوانی از تن او حداکثر مانده بود...رازهایی داشت با بابا ولی ناگفته ماندچشمهای زخمی اش در پشت معجر مانده بود چل نفر نامرد اینجا یک نفر را میزدند ...پشت این در ، در نبردی نابرابر مانده بودزیر در میسوخت و راه گریزی هم نداشت ...گوشه ای از چادر او زیر این در مانده بودباز جای شکر دارد روز تلخ حادثهاز نبی تنها همین یک دانه دختر مانده بود...بعد چندین ماه گفتم گریه ام کم می شود...آه... اما…