#بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا زهرا سلام الله علیهابی گمان از چون تو ماهی مهربانی بهتر استقصد رفتن کرده ای اما بمانی بهتر استگرچه ناچارم به ماندن بی تو در دنیا ولیمرگ در چشم من از این زندگانی بهتر است