#بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا زهرا سلام الله علیهابی گمان از چون تو ماهی مهربانی بهتر استقصد رفتن کرده ای اما بمانی بهتر استگرچه ناچارم به ماندن بی تو در دنیا ولیمرگ در چشم من از این زندگانی بهتر است خم شدی خم میروی خم مینشینی پیش منبر نخیزی اینچنین ای قد کمانی بهتر استاز رخت پیداست که داری اذیت می شویپس غم این خسته را هر چه ندانی بهتر استتا صدایم میزنی، امّید پیدا میکنمبیشتر نام مرا بر لب بخوانی بهتر استحرکت دستان تو خانه خرابش میکنددرد دل با زینب از نوع زبانی بهتر استجعفر ابوالفتحی