#بسم_الله_الرحمن_الرحیمیا_زهرا_سلام_الله_علیهابار غمهایم شود بر دوش تو آوار ، نه ...بیش از این خود را دهی از سوی من آزار، نه...پیش چشم زخمی ات هر بار که در میزنممیشود آن صحنه های پشت در تکرار، نه؟