#بسم_الله_الرحمن_الرحیمیا_زهرا_سلام_الله_علیهابار غمهایم شود بر دوش تو آوار ، نه ...بیش از این خود را دهی از سوی من آزار، نه...پیش چشم زخمی ات هر بار که در میزنممیشود آن صحنه های پشت در تکرار، نه؟ عاشقم... حق دارم از عشقم تمنایی کنمهر چه میخواهی بگو از آن در و دیوار، نهخاطراتت را نشانم ده ولی ای حوریهزخم مانده بر تنت از ضربه ی مسمار... نه...از چه گوید مجتبی "عجل وفاتی" زیر لب؟باز هم پیش حسن گفتی از این اذکار ، نه؟جعفر ابوالفتحی