#بسم_الله_الرحمن_الرحیممصیبت عصمت الله الکبری فاطمه زهرا سلام الله علیهااو به دنیا آمده کاری کنداز وجودش فاش، اسراری کندآمد از جنت به بیت مرتضیتا ولی الله را یاری کند هر کجا که مرتضی بی یاور استفاطمه باید فداکاری کند...حق به نفع شاه خیبر میشودفاطمه هر جا علمداری کندباز گرگ بی ادب  با گله اشآمده تا مردم آزاری کندحال باید فاطمه پیش حسنخون دل از دیده اش جاری کندیک مدینه ایستاده پشت درتا تنش را میخ، مسماری کنداز من بی آبرو در روز حشرکاش زهرا آبروداری کندجعفر ابوالفتحیامام صادق علیه السلام به شخصی…