مناجات با امام حسین (ع) ای به تمنای تو دیده ی دریائی ام من خوشم از اینکه در بحر غمت ماهی ام بي تو پُرم از تهي بودن و در وحشتم با تو بري از خطا و ز گنه عاری ام