#بسم_الله_الرحمن_الرحیم مصیبت عظمای عصمت الله الکبری حجت الله علی الحججحضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیهادر دلم‌ جز مِحَن نمی آیدبی تو دنیا به من نمی آیدباطنا از غم تو سوخته ام...به رخم ظاهرا نمی آید... از زمانی که مثل روح شدیروح من بین تن نمی آیدبعد از آن ماجرا به تو اصلاپشت در آمدن نمی آیدپشت در آمدی؟ نیا دیگر...حال من میشود از این بدترپلک خود را تکان بده زهرابه دل من توان بده زهرا...مجتبی از تو بوسه می خواهدهر چه خواهد همان بده زهرابوی خون بوی موی سوخته نه...باز بوی جنان بده زهرامنکه جانم…