#بسم_الله_الرحمن_الرحیم آه زهرا .....بالا بلند بودی و قامت کمان شدی!آه ای بهار من ز چه رو چون خزان شدی!دیروز مثل مشک برایم گریستیامروز مثل اشک ز چشمم روان شدی