#بسم_الله_الرحمن_الرحیمیا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفدور شد از خانه ام کاشانه ام آتش گرفتوز فراق او دل دیوانه ام آتش گرفتگفتن از داغ فراقش آب را آتش زندآنقدر گفتم که حوض خانه ام آتش گرفت شانه ام لرزان و چشمم تار و گیسویم سپیدشهر، از این حال معصومانه ام آتش گرفتیاد باد آن روزها زیبا دکانی داشتمرفت از میخانه ام میخانه ام آتش گرفتصبح بی یادش ز کنج لانه ام بیرون زدمشام برگشتم به لانه لانه ام آتش گرفتدار، ابزار است تا که یار را پیدا کنیهرچه افتادم به دامش دانه ام آتش گرفتیار را از کذب نه از…