#بسم_الله_الرحمن_الرحیمیا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفدور شد از خانه ام کاشانه ام آتش گرفتوز فراق او دل دیوانه ام آتش گرفتگفتن از داغ فراقش آب را آتش زندآنقدر گفتم که حوض خانه ام آتش گرفت