بسم_الله_الرحمن_الرحیم مناجاتی حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفعجبی نیست که باید جگرش سوخته باشد...هر که چون من ز غمت بال و پرش سوخته باشدبی گمان یک اثر از داغ تو بر جای گذاردسینه ای کز غم هجرت حجرش سوخته باشد جز دل خسته و زارم به جهان هر چه بسوزدباز ترمیم شود هر قَدَرش سوخته باشدسالک روی مهت در طلب چشم تو بایدهمه عِلم و عمَلش در نظرش سوخته باشدنامه ی قبلی من باز به دستت نرسیدهچه کند عاشق اگر نامه برش سوخته باشدپدرم عشق تو را مفت به دستم نرساندهپدرش سوخته هر کس پسرش سوخته باشدجعفر…