#بسم_الله_الرحمن_الرحیممناجاتی حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفنیستی مردم فقط زخم زبانم میزنندخلق با طعنه لگد بر استخوانم میزنندتا که میپرسند : آقایت نیامد از سفر؟بی جوابی های من آتش به جانم میزنند من دکان نگشوده ام از تو که بدنامم کننداز چه مُهرِ کذب بر درب دکانم میزننددشمنانت هم بمن خیلی عنایت میکنندمیبرم نام تو را و بر دهانم میزنندمیدوم تا بشنوم تا بیشتر یادت کنمهر کجا حرف از تو ای روح و روانم میزنندجعفر_ابوالفتحی