یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آشفته ام چو مویت سامان نمی پذیرمسامان نده به جانم ای جان نمی پذیرم از آن زمانکه رفتی... رفتی و برنگشتی ...عادت به درد دارم درمان نمی پذیرم