یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آشفته ام چو مویت سامان نمی پذیرمسامان نده به جانم ای جان نمی پذیرم از آن زمانکه رفتی... رفتی و برنگشتی ...عادت به درد دارم درمان نمی پذیرم گفتم کرامتی کن بیچاره ام نمودی...دیگر من از کریمان احسان نمی پذیرمآری گناه کردم بر تو نگاه کردم...اصلا گناه خوب است ... غفران نمی پذیرماز لحظه ای که با دل دیدم دو دیده ات رااز عقل خویش اصلا فرمان نمی پذیرمانسان کاملی پس انسان کاملم کنچون آدم کمالم نقصان نمی پذیرمهرگز نمی توانند از تو جدا کنندممن دائم الحضورم هجران نمی…