یکتا دلیر عرصه ی عاشور، زینب است پاک از پلیدی و ز گنه دور ، زینب است چون درک هیچ کس به مقامش نمی رسد در کنه خویش ، واله و مستور زینب است