یکتا دلیر عرصه ی عاشور، زینب است پاک از پلیدی و ز گنه دور ، زینب است چون درک هیچ کس به مقامش نمی رسد در کنه خویش ، واله و مستور زینب است   عالم تمام ، ظلمت و آدم تمام ، رِجز شمس سماء و زهره ی پر نور ، زینب است زینت گرفته عرش خدا با هزار حرف در ساق عرش ، کلمه ی مشهور ، زینب است (کَل مه) او از خدا گرفت و به خلقش رساند ، نور در راه عشق ، آمر و مأمور ، زینب است یک مه به نیزه اشک خدا را روان نمود ! تنها عزیز آن مه منظور ، زینب است سر خم نکرد نزد عدو ، استوار ماند آنکه نمود چشم عدو ، کور زینب است…