#بسم_الله_الرحمن_الرحیم شهادت...ریشه در خاک سخا ده تا که پر بارت کننداز خداجویان بخواه آماده ی کارت کننددانه ساکت مینشیند تا شود روزی درختصبر کن تا اینکه تشکیلات ، اظهارت کنند