#بسم_الله_الرحمن_الرحیم شهادت...ریشه در خاک سخا ده تا که پر بارت کننداز خداجویان بخواه آماده ی کارت کننددانه ساکت مینشیند تا شود روزی درختصبر کن تا اینکه تشکیلات ، اظهارت کنند عالم هستی همه از نیستی آمد پدیدمحو شو در روح حق تا که پدیدارت کنندعیش سالک در زمین درد می آید به بارپس چه باک از اینکه مردم غرق آزارت کنندحال یک دیوانه را دیوانه میفهد فقطخلق باید لحظه لحظه نهی و انکارت کنندجذب حق گشتی اگر، بر غیر تشکیلات حقدل نخواهی نداد اصلا هر چه اصرارت کننداختیار عاشقان در جبر معنا می شوددر عمل کردن…