بسم الله الرحمن الرحیممدح امیرالمومنین علیه السلامچنان مسند نشین کشور عقل است گفتارشکه لایعقل فتاده عقل هم در فکر دیدارشچنان بر کرسیِ عدل است، پا برجا که میگوید:اگر موری نخورده حق مظلومی نیازارش