بسم الله الرحمن الرحیممدح امیرالمومنین علیه السلامچنان مسند نشین کشور عقل است گفتارشکه لایعقل فتاده عقل هم در فکر دیدارشچنان بر کرسیِ عدل است، پا برجا که میگوید:اگر موری نخورده حق مظلومی نیازارش چنان نوری ز چشم دلکشش پیداست آن آقاکه تا معراج محمود نبی رفته است آمارشببین صحن و سرایش را، ببین گلدسته هایش راببین ایوان طلایش را بگو رحمت به معمارش...خدای ما تهیدستان نگردد کیسه اش خالیگدا پشت گدا گردد اگر تا حشر آوارشمع الحق است و حق با اوست یعنی ساده تر گویم:که در کوچکترین حرکت خدا بوده مددکارشعلی بالاتر…