#بسم_الله_الرحمن_الرحیممناجاتی حضرت صاحب الزمان (عج)ای کاش از جایی که هستی با خبر بودمای کاش قدر یک نفس از غم بدر بودماز درد هجران تو حتی سنگ گریان استاین را پذیرفتم که کمتر از حَجَر بودم کاری ز دستم بر نمی آید به جز گریهآیا به کارت آمدم یا بی اثر بودم؟راحت نخوابیدی منم راحت نخوابیدممانند تو بیدار تا وقت سحر بودمیک عاشقی میگفت که "سر درد" هم داریلعنت به من تنها برایت درد سر بودمبعضی زمان ها یک نفر بر عالمی ارزددر راه تو ای کاش من آن "یک نفر" بودماین صبح جمعه آمدی... من کور بودم…