#بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفدل با تو زندگی کرد اما تو را نفهمیداین تیره بختِ تنها، تنها تو را نفهمیدقلبم به یاری مهر عقلم به یاری علم هر قدر پر زد و رفت بالا تو را نفهمید گفتی که زهر عشقت بهتر ز شهد عیش استدل با تو دشمنی کرد هر جا تو را نفهمیداز داغ غربت تو باید که آب میشدآه ای رفیق صحرا ، صحرا تو را نفهمیداز درد غیبت تو باید که خشک میشدآه ای نسیم دریا ، دریا تو را نفهمیدادریس و خضر و موسی، الیاس و هوف و یحییهر کس که داشت با تو ماءوا تو را نفهمیدمیخواستی…