#بسم_الله_الرحمن_الرحیمیا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفبا روی سیه ، با دل زنگار گرفتهبا این قلم رنگ ز اغیار گرفتهامروز کمی اشک و کمی آه نوشتمامروز دلم از غمت انگار، گرفته شاید که خبرهاست در این ساعت اندوهداغ تو مرا از چه به اقرار گرفته؟حق ده نکنم باورش این حال و هوا رایعنی دل من بهر تو اینبار گرفته؟در دوره ی هجران تو جز درد ندیدمگویا که دلم در بغلش خار گرفتهیک عارف دل سوخته میگفت که مهدیاز دست شما دست به دیوار گرفتهای پشت در پرده ی پندار ، نهفتهچشمان مرا پرده ی پندار، گرفتهلعنت به جهانی…