بسم الله الرحمن الرحیمشهادتاز این به بعدِ ره را ، دیگر نمی توانمدلبسته ام، اسیرم ، بی پر نمی توانم تکلیف ماست حرکت، از نقص سوی اکمالکاری که بی رضای مادر نمی توانم در حرکت از مقامی تا یک مقام دیگررخصت ز سوی عشق است ،خودسر نمیتوانمهر چیز در تعادل سود آورست ای دلعقل است محور و بی محور نمی توانمجسمی نحیف، ظرفِ روحی قوی نگرددباید قوی شود تن، لاغر نمی توانماین دیده، دیده بان و این گوش، گوش جان استبا چشم کور و با گوش کر نمی توانماز یار ، دل رهانم بر غیر، دل ببندماین را نخواه اصلا ، آخر نمی توانمدر عالم…