بسم الله الرحمن الرحیمشهادتاز این به بعدِ ره را ، دیگر نمی توانمدلبسته ام، اسیرم ، بی پر نمی توانم تکلیف ماست حرکت، از نقص سوی اکمالکاری که بی رضای مادر نمی توانم