#بسم_الله_الرحمن_الرحیم مدح حضرت سیدالشهدا ع و گریز روضهجنت بدون چشم تو زیبا نمی شودافتاده روی پلک تو و پا نمی شودبی اذن چشم های تو فردا نمی شودخورشید وقت صبح ، هویدا نمی شود