#بسم_الله_الرحمن_الرحیمحسین جانمقدّ مولا قدّ زهرا دوستت دارم حسینبا دلی مجنون و شیدا دوستت دارم حسینعاشقت لب هم ببندد باز رسوا میشودکه ندارد عشق حاشا دوستت دارم حسین