#بسم_الله_الرحمن_الرحیمحسین جانمقدّ مولا قدّ زهرا دوستت دارم حسینبا دلی مجنون و شیدا دوستت دارم حسینعاشقت لب هم ببندد باز رسوا میشودکه ندارد عشق حاشا دوستت دارم حسین موقع نوشیدن آب گوارا هر زمانزیر لب گفتم بمولا دوستت دارم حسیناز دل آن چاه که یوسف صدایت زد ز نایاز لب عیسی و موسی دوستت دارم حسینبا کسی که سالها غیر از بدی کاری نکردتو فقط کردی مدارا دوستت دارم حسینآنقدَر خوبی که هر پرونده ای را روز حشرمیکنی نادیده امضا دوستت دارم حسینکربلا یا شهر ما فرقی ندارد ... عاشقم...چه در اینجا چه در آنجا دوستت…