#بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفاین شمس نیست پرتویی از روی یار ماستاین خاک نیست جلوه ی کوی نگار ماستما اکثرا اسیر امورات خود شدیماو بیشتر ز ما بخدا بیقرار ماست ما شیعیان مهدی و زین نکته غافلیمعالم تمام، در طلب اعتبار ماستمردم اگر به یار دگر رو می آورندتقصیر ما و از نفس بی بخار ماستقبل از اذان صبح، تَله پهن می کندبعد از اذان صبح، به کار شکار ماستوقتی ز کار خلق جهان خسته شد دلتبین آتشی که در نگه آبدار ماستزین آتشی که در نگه آبدار ماستدنیا دخیل گریه ی دیوانه وار…