ما از اهالی حرم و یارِ زینبیم ما هم گدا و سائل دربار زینبیم مثل علی که حیدر کرار مصطفی است مرد نبرد و حیدر کرار زینبیم