ما از اهالی حرم و یارِ زینبیم ما هم گدا و سائل دربار زینبیم مثل علی که حیدر کرار مصطفی است مرد نبرد و حیدر کرار زینبیم   مهدی اگر بیاید و ما را رصد کند ما در سپاه عشق و ز انصار زینبیم وقتی که جانمان به گلوگاه می رسد در انتظار لحظه ی دیدار زینبیم آقا بیا بخر ، وَ ببر نزد خواهرت چون ما غلام و برده ی بازار زینبیم این لطمه ها به عشق سری از بدن جداست در بین روضه هاست که همکار زینبیم در روضه های عمه ی سادات ، مرده ایم ما غمزده ز دیده ی غمبار زینبیم حالا به قول حضرت شاعر بگو که ما : "در به در…