#بسم_الله_الرحمن_الرحیم مدح مولی الموحدین قتال العرب غالب کل غالب مطلوب کل طالب همسر عصمت الله الکبری حضرت مولانا امیرالمومنین علی جانم علیهما سلام اللهخاک در درگاهش صد مالک و صد قنبراصلا به تراب او ، تو خاک نگو، گو زرتا نام علی بردم در میکده ی عشاقدر رقص جنون آمد صهبای نشاط آور او عبد خداوند و ما عبد علی هستیمالله بدانیمش الله از این منظرمن کفر نمیگویم اما تو بگو کآخراز بهر خداوندی از او چه کسی بهترآن روز که مهر او ، شد عرضه به مخلوقاتشد دوست او مومن ، شد دشمن او کافرتنها یل جنگاور، تا زد…