بسم_الله_الرحمن_الرحیم مدح مقام عصمت الله علیا مخدره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهاای مراد از مراتب عرفانمحترم تر ز معنی انسانعفت النفس و معدن التقواعصمت الله و کوثر قرآن کیست، در جان تو بجز معبودنیست، در قلب تو بجز ایماندر وجودت رضا بوَد سلطانگرچه خود در تن رضایی جانطفل راه تو منطق و حکمتگفته هایت مسلح از برهانهاشمی تر ز هاشمیونیفاطمی تر ز هر زن دورانطائر نُه فَلک، ملَک خصلتجان جانان و جلوه ی جانانتا تو بر تخت علم، معلومیعلم، نزدت نمی دهد جولانفاطرت فاطمه تو را نامیدخویش را میان جانت دیددست…